تاثیر قطعی اینترنت بر عملکرد برنامه‌های ایرانی

دقت کنید که در این گزارش، مجموع آمارهای ماه شهریور و مهر 100% درنظر گرفته شده و براساس آن نسبت‌ها شرح داده شده است. آمار و ارقام این گزارش، حاصل بررسی ۴۹۰ اپلیکیشن است که ۷۴ درصد آن را اپ‌های برنامه و ۲۶ درصد مابقی آن را اپ‌های بازی تشکیل داده‌اند.

۲۱/فروردین/۱۴۰۳
تاثیر قطعی اینترنت بر عملکرد برنامه‌های ایرانی

دقت کنید که در این گزارش، مجموع آمارهای ماه شهریور و مهر 100% درنظر گرفته شده و براساس آن نسبت‌ها شرح داده شده است. آمار و ارقام این گزارش، حاصل بررسی ۴۹۰ اپلیکیشن است که ۷۴ درصد آن را اپ‌های برنامه و ۲۶ درصد مابقی آن را اپ‌های بازی تشکیل داده‌اند.

اشتراک گذاری