واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Unsubscribe Rate

نرخ لغو اشتراک، تعداد ایمیل‌های ثبت‌ نشده تقسیم بر تعداد کل ایمیل‌های ارسال شده در یک بازه زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند.