واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Time of Inactivity

زمان عدم فعالیت کاربر اشاره به بازه زمانی از آخرین تعامل کاربر با یک اپلیکیشن تا تعامل مجدد کاربر در پی یک تبلیغ ریتارگتینگ دارد. برای اجرای کمپین‌های موفق با هدف بازگشت کاربر به اپلیکیشن مهم است که کاربران غیر فعال را بر اساس مدت زمان عدم فعالیت آنها شناسایی و سگمنت کنید.  با استفاده از این شاخص می‌توانید تبلیغات ریتارگتینگ را برای دوباره درگیر کردن تنها این دسته از کاربران طراحی و اجرا کنید.