واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

In-App Engagement Fraud

تقلب از نوع تعامل درون اپلیکیشن و درآمد نوعی از تقلب‌های موبایلی است که رخدادهای درون اپلیکیشن جعلی و نیز رخدادهای درآمد درون اپلیکیشن جعلی را شامل می‌شود  و معمولاً کمپین‌های CPA (هزینه به ازای عمل) و کمپین‌های مبتنی بر بازگشت سرمایه را هدف می‌گیرد. متخلفانی که از مزارع نصب یا ربات‌های شبیه‌ساز استفاده می‌کنند، رفتار کاربران واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند و با تقلید تعامل با رخدادهای پس از نصب، نصب‌ها را قانونی و واقعی جلوه دهند. آنها با  بهره‌گیری از روش‌های متقلبانه خود در مورد تبلیغ‌دهندگانی که بر ارزش طول عمر کاربر (LTV) تأکید دارند قصد دارند هم تصویری جعلی از ترافیک صحیح این تعامل‌ها ایجاد کنند و هم درآمدهای حاصل از رخدادهای پس از نصب عاید خودشان شود.