واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Contribution Rate

داده‌ای کلیدی در شناسایی منبع احتمالی سیلاب کلیک است. از آنجایی که در تقلب از نوع سیلاب کلیک با ارسال حجم بالای کلیکی -که تعداد کمی از آنها با یک نصب همبستگی دارند- مواجه هستیم، منابعی که در ارسال این سیل دخیل هستند از نرخ دخالت بالایی برخوردار هستند.

روش محاسبه نرخ دخالت:

تعداد دفعاتی که یک منبع به عنوان یک مشارکت کننده در نصب شناخته شده باشدتعداد دفعاتی که همین منبع، آخرین کلیک را پیش از نصب ارسال کرده باشد×100