واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Hijacking

سرقت کلیک نوعی کلیک موبایلی و تقلب در نصب است که در آن گزارش‌های کلیک تقلبی تنها لحظاتی پس از آنکه کلیک واقعی رخ می‌دهد ارسال می‌شود. این نوع تقلب که معمولاً توسط بدافزارها انجام می‌شود در اپلیکیشن‌هایی که به ظاهر کاملاً واقعی و قانونی هستند یا اپلیکیشن‌هایی که از طریق استورهای شخص ثالث دانلود شده است مخفی می‌شوند. برای شناسایی این نوع تقلب، تبلیغ‌دهندگان از گزارش داده‌های خام استفاده می‌کنند تا آن منابعی را شناسایی کند که کلیک‌ها را از یک منبع رقیب و تنها چند ثانیه پس از ثبت کلیک قبلی ارسال کرده ‌است.