واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Clean Devices

منظور از دستگاه‌های پاک دستگاه‌هایی هستند که در پروفایل تعامل آنها اثری از کلیک تقلبی، نصب تقلبی یا تعامل تقلبی دیده نمی‌شود.