واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Attribution Fraud

در شرایطی که ناشران متخلف درصدد سرقت اعتبار نصب اپلیکیشنی باشند که خودشان تولید نکرده‌اند از تقلب در اتریبیوشن سخن می‌گوییم. این تخلف از طریق گزارش کلیک‌های جعلی و با هدف ثبت آخرین تعامل پیش از آنکه کاربر برای اولین بار اپلیکیشن را باز کند انجام می‌شود.  تقلب در اتریبیوشن با فریب پلتفرم‌های اتریبیوشن، یک نصب ارگانیک را که از منبع دیگری آمده است به ناشر متخلف نسبت می‌دهد و این یعنی دستکاری مدل آخرین کلیک که در میان پلتفرم‌های اتریبیوشن، روش متداولی برای شمارش ترافیک اپلیکیشن‌ها است.