واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

Metrix

Revenue rate

در مارکتینگ، “نرخ درآمد” یا “نرخ عایدی” به سرعت یا تعداد درآمدی اشاره دارد که یک شرکت یا کسب‌وکار در یک دوره زمانی خاص تولید می‌کند. این نرخ نشان‌دهنده میزان درآمد وارد شده از مشتریان، مشتریان یا فعالیت‌های فروش است. نرخ درآمد معمولاً برای ارزیابی عملکرد مالی و رشد یک کسب‌وکار استفاده می‌شود و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

نرخ درآمد = دوره زمانی/ کل درآمد