واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

SSP (Supply-Side Platform)

پلتفرم فروش، بستر و سامانه‌ای است که ناشران به کمک اتوماسیون آن می‌توانند ظرفیت‌های تبلیغاتی خود را به سامانه تبادل تبلیغات دیجیتال، شبکه‌های تبلیغاتی یا هرجایی که تقاضا وجود دارد پیشنهاد دهند. پلتفرم SSP به ناشران امکان می‌دهد تا تبلیغ‌دهندگان و نوع تبلیغاتی را که اجرا می‌شود کنترل کنند. بخش SSP براساس حداقل قیمت هر جایگاه تبلیغاتی، که ناشران آنها تعیین می‌کنند، تصمیم می‌گیرد که تبلیغ انتخاب شده از سمت DSP به کدام جایگاه فروخته شود و تبلیغاتی که قیمت پیشنهادی‌شان از حداقل قیمتی که نشار یک جایگاه تبلیغاتی برای آن تعیین کرده است، کمتر باشد، نمایش داده نمی‌شود.