واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Spam

سپم به معنای “نامه‌های تبلیغاتی ناخواسته” یا “پیام‌های تبلیغاتی اشتباهی” در ایمیل مارکتینگ است. این اصطلاح، به پیام‌های ایمیلی اشاره دارد که به طور ناخواسته و بدون درخواست مخاطبان ارسال می‌شوند و ممکن است شامل تبلیغات تجاری، پیشنهادات فروش و هر محتوای ناخواسته‌ی دیگری باشند.