واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Session

منظور از سشن، یک بازه زمانی است که طی آن کاربر با اپلیکیشن تعامل می‌کند و به آن نشست یا جلسه نیز گفته می‌شود. به طور معمول با باز شدن یک اپلیکیشن، داده‌های مربوط به مدت زمان تعامل کاربر با اپ و فراوانی استفاده از آن به عنوان یک Session ذخیره می‌‌شود تا در نهایت، آماری کلی از مدت زمان حضور کاربر در اپ برای توسعه‌دهندگان، مارکترها و مدیران محصول در دسترس باشد. این مفهوم با نام‌هایی مانند نشست، جلسه و سشن نیز به‌کار می‌رود.

مطالعه بیشتر: