واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

RPE (Revenue Per Email)

“Revenue per Email” به معنای “درآمد به ازای هر ایمیل” است. این مفهوم در مارکتینگ به معنای میزان درآمدی است که از هر ایمیل ارسال شده در یک کمپین یا استراتژی مارکتینگ کسب می‌شود. برای محاسبه درآمد براساس هر ایمیل می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

درآمد به ازای هر ایمیل= مجموع درآمد حاصل از کمپین ایمیل/تعداد کل ایمیل‌های ارسال شده در کمپین