واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

ROI (Return On Investment)

در مارکتینگ، “ROI” به معنای “بازده سرمایه” است. بازده سرمایه میزان سود یا بهره‌وری مالی را نسبت به هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد. این معیار برای اندازه‌گیری میزان موفقیت یک استراتژی مارکتینگ، پروژه یا کمپین با استفاده از پول و منابع مالی ارائه می‌شود. فرمول محاسبه بازده سرمایه به صورت زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه سرمایه‌گذاری – کل درآمد)/کل هزینه سرمایه‌گذاری