واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

RoAS (Return on Ad Spend)

شاخصی بسیار مهم در بازاریابی موبایل است که بیانگر میزان درآمد به دست آمده به ازای هر ریال هزینه‌ایی است که در هر کمپین تبلیغاتی صرف می‌شود.