واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Rich Media

منظور از رسانه‌های غنی واحدهای تبلیغاتی است که از خلاقه‌های پویا و غیر ایستا استفاده می‌کنند. در فضای موبایل، این نوع تبلیغات معمولاً به شکل تبلیغات ویدئویی یا تصاویر متحرک ظاهر می‌شوند. اهمیت این نوع تبلیغات که اغلب به صورت بنر چند رسانه‌ای ظاهر می‌شوند توانایی هدایت کاربر به انجام عمل مورد نظر تبلیغ‌دهنده است؛ که سه تا شش برابر از یک بنر استاندارد اثرگذارتر است.