واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Reattribution Window

منظور از پنجره اتریبیوشن مجدد، بازه زمانی تعیین شده از سوی تبلیغ‌دهنده (پیش‌فرض ۷ روز) برای فرآیند ری‌اتریبیوشن است؛ در شرایطی که کاربر پس از یک تبلیغات ریتارگتینگ وارد تعامل مجدد با اپ شده باشد. درصورتی که کاربر پس از یک دوره عدم تعامل با اپ (حذف یا سر نزدن) از طریق یک کمپین ریتارگتینگ از منبع تبلیغاتی متفاوت با نصب پیشین، وارد تعامل مجدد با اپلیکیشن شده باشد، متریکس، آن کاربر را به منبع تبلیغاتی جدید، نسبت می‌دهد و به تبلیغ‌دهنده گزارش کاملی از منبع جذب مجدد ارائه می‌کند.

مطالعه بیشتر: