واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Open rate

نرخ باز کردن یک معیار بازاریابی ایمیلی است که درصد باز شدن ایمیل ها را اندازه‌گیری می‌کند و از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

نرخ باز شدن ایمیل‌ها= (تعداد ایمیل‌های باز شده/تعداد کل ایمیل‌های ارسال شده) ×100