واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Ip Warming

هر IP برای ارسال حجم ایمیل نیاز به داشتن امتیازی‌ ​است که نشان​‌دهنده‌ی اعتبار IP برای ارسال است و از عوامل مهمی جهت اسپم نشدن ایمیل‌​هاست. برای ارسال با IP اختصاصی و کسب این امتیاز، باید IP اختصاصی warm باشد. در فرآیند warm up ، ایمیل‌ها به مرور ارسال می‌شوند که ابتدا در حجم کم و سپس در چند مرحله به حجم بیشتر می‌رسند. این کار باعث می‌شود که IP جدید کم‌کم امتیاز مناسبی کسب کند. اگر ایمیل‌ها به صورت یکجا و با حجم زیاد از IP جدید ارسال شود، تمامی ایمیل​‌ها به دلیل نداشتن امتیاز اسپم می​‌شوند.