واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Funnel

منظور از قیف بازاریابی مسیری است که یک کاربر از مواجه اولیه با تبلیغ تا عمل نهایی تعریف شده به عنوان هدف، مانند دانلود اپلیکیشن یا تعامل درون اپ- می پیماید. هنگامی که شما کاربران خود را از طریق یک قیف از پیش تعریف شده که شامل چندین CTA است در طی مراحل مختلف به سمت هدف مورد نظر خود هدایت می کنید، در حال استفاده از قیف بازاریابی هستید.

مطالعه بیشتر: