واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Forced Clicks

منظور از کلیک‌های اجباری کلیک‌هایی هستند در شرایطی خاص رخ می‌دهند، زمانی که کاربر خودش هیچ تمایلی برای کلیک کردن روی یک تبلیغ ندارد اما گزینه دیگری نیز به جز کلیک کردن برایش باقی نمانده است. نمونه بارز کلیک‌های اجباری زمانی است که تمام صفحه نمایش را تبلیغی پوشانده است که هیچ گزینه‌ای برای بستن صفحه تعبیه نکرده است، در این شرابط کاربر ناچار می‌شود روی تبلیغ کلیک کند؛ به این ترتیب بودجه‌های در نظر گرفته شده با مدل CPC به هم می‌ریزد. روش شناسایی کلیک‌های اجباری این است که منابعی را که نرخ تبدیل نمایش به کلیک آنها بالا و نرخ نصب و نیز وفاداری کاربر در آنها بسیار پایین است را پیدا کنید.