واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Device ID Reset Fraud

تقلب تنظیم مجدد شناسه دستگاه، چرخه ای از فعالیت های متخلفانه است که در آن متقلب ها روی تبلیغ کلیک می‌کنند، اپلیکیشن را نصب می‌کنند، درون اپلیکیشن با آن تعامل می‌کنند و سپس شناسه دستگاه را مجدداً تغییر می‌دهند تا بتوانند با حذف اپ و نصب مججد آن، نصب‌های جدید از کاربران ظاهراً جدید شبیه سازی کنند. با تنظیم مستمر شناسه های دستگاه بین هر نصب، متخلفان توانسته اند تعداد قابل توجهی کلیک، نصب و تعامل «واقعی» از شناسه دستگاه‌های جدید تولید کنند و راهکار های ترکرها برای شناسایی تقلب در همان لحظه رادور بزنند.