واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Deep Linking

منظور از لینک‌دهی عمیق هدایت کاربر اپلیکیشن موبایل به طور مستقیم به محتوای مورد نظر و خاص درون اپلیکیشن است. درصورتی که کاربر اپلیکیشن را روی دستگاه خود نصب کرده باشد، از طریق یک لینک عمیق به محتوای خاصی درون اپلیکیشن هدایت می‌شود و در شرایطی که اپلیکیشن را نصب نکرده باشد، با کلیک روی یک Deep Link به صورت خودکار به صفحه اپ استور اپلیکیشن هدایت می‌شود تا بتواند اپلیکیشن را دانلود کند. قابلیت یک ترکر در رصد لینک‌دهی عمیق، این امکان را به تبلیغ‌دهندگان می‌دهد که کمپین‌های ریمارکتینگ و Re-engagment خود برای تعامل بهتر و موثرتر کاربران با اپلیکیشن را بهینه‌سازی کنند.

مطالعه بیشتر: