واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Customer Data

کلیه اطلاعات مرتبط با کاربران یک کسب‌وکار شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی آنها و اطلاعات به دست آماده از رفتار آنها داخل اپلیکیشن یا وب‌سایت می‌باشد. بر اساس این اطلاعات می‌توان کاربران را بخش‌بندی کرد و کمپین متناسب با هر دسته را با هدف برقراری ارتباط درست و در لحظه اجرا کرد.