واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Rate

نرخ کلیک به معنی این است که چند نفر از افراد، از تعداد کل ایمیل‌های تحویل‌شده، روی لینک‌هایی که در ایمیل وجود دارد کلیک کرده‌اند! این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود: نرخ کلیک= (تعداد کل کیلک‌ها/تعداد کل ایمیل‌های ارسال شده) ×100