واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Injection

شکل پیشرفته اسپم کلیک تزریق کلیک است. متخلفان با منتشر کردن یک اپلیکیشن اندروید یا دسترسی داشتن به آن اپ، زمان دانلود اپلیکیشن را شناسایی می‌کنند و سعی در ارسال کلیک پیش از پایان نصب دارند. در این صورت، اعتبار نصب‌ها به ناشر متخلف تعلق می‌گیرد.  متخلفان این کار را اغلب با استفاده از اپ‌های اضافی موجود روی دستگاه کاربر که تا زمان نصب غیر فعال هستند استفاده می‌کنند، اطلاعات دستگاه کاربر را سرقت می‌کنند، کلیک جعلی تولید می‌کنند و اعتبار نصب ارگانیک را به خودشان نصب می‌دهند.

مطالعه بیشتر: