واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Click Farms

متخلفان با راه اندازی به اصطلاح مزارع کلیک، از اپلیکیشن‌های واقعی برای انتشار تبلیغات استفاده می‌کنند. در این مزارع، نیروی کار ارزان یا ماشین‌ها مشغول به تولید تعامل غیر واقعی با تبلیغات و نصب تقلبی اپلیکیشن‌ها هستند. مزارع کلیک معمولاً کمپین‌هایی را هدف قرار می‌دهند که در مناطق جغرافیایی با درآمدهای بالا در حال اجرا است. IP گمنام و تقلب از نوع تنظیم مجدد شناسه دستگاه روش متخلفان در این نوع تقلب است.