واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Burst Campaign

منظور از یک کمپین انفجاری، کمپین‌های موبایلی است که در آن بازاریاب بودجه زیادی را در بازه زمانی کوتاه به منظور افزایش دیده شدن آن اپلیکیشن و نیز بالا بردن ناگهانی تعداد نصب هزینه می‌کنند. هدف اصلی این نوع کمپین‌ها، بالا بردن جایگاه اپلیکیشن مورد نظر در اپ‌استورهای بزرگ و دریافت حجم زیادی دانلود در مدت زمان کوتاه است. کمپین‌های انفجاری به طور معمول از دانلودهای تشویقی و ارزان‌تر استفاده می‌کنند تا هزینه جذب این تعداد بالا از دانلود را کاهش دهند و شانس خود را امتحان می‌کنند تا کاربران جدیدی که به صورت ارگانیک به دلیل موقعیت اپلیکیشن در بالای نمودار اپ‌استور جذب می‌شوند، سرمایه هزینه شده را بازگردانند.

مطالعه بیشتر: