واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Average Revenue Per Daily Active USer

“درآمد متوسط به ازای هر کاربر فعال “، میانگین مقدار پولی است که از هر مشتری دریافت می‌شود. این پارامتر از تقسیم مجموع میزان درآمدی که در بازه‌ی مشخص در اپلیکیشن به دست آمده، بر تعداد کاربران فعال آن در همان زمان به دست می‌آید. این شاخص، شاخص مهمی برای محاسبه حاشیه سود و برآورد میزان هزینه‌های مجاز آینده است.