مقابله با تقلب


از کجا می‌توانم گزارش‌های مربوط به تقلب‌ها را ببینم؟

برای دسترسی به سرویس مقابله با تقلب متریکس، در داشبورد اصلی از بخش Menu در قسمت بازاریابی گزینه Fraud Prevention یا مقابله با تقلب را انتخاب کنید.

fraud-menu

متریکس چه نوع تقلب‌هایی را شناسایی می‌کند؟

داشبورد متریکس می‌تواند چهار نوع تقلب موبایلی را شناسایی کند:

  • RI AIP Rejected Install - Anonymous IP
  • RI TME Rejected Install - Too Many Engagements
  • RI CI Rejected Install - Click Injection
  • RI DO Rejected Install - Distribution Outlier

درهرکدام از ستون‌های مربوط به گزارش‌های تقلب چه اطلاعاتی قابل مشاهده است؟

در این قسمت می‌توانید علاوه بر تعداد کلیک‌ها و نصب‌ها و نرخ تبدیل کلیک به نصب و ایمپرشن به کلیک، تعداد و درصد نصب‌های رد شده (rejected installs) را برای هر ترکر مشاهده کنید.

آمار تقلب‌ها در داشبورد چطور محاسبه می‌شود؟

ازآنجایی که مبنای محاسبه اتریبیوشن آخرین کلیک است، داشبورد متریکس می‌کوشد به آخرین کلیکی برسد که تقلب ندارد و آن را اتریبیوت کند، در غیر این صورت آن را نصب ارگانیک حساب می‌کند.

توصیه می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقلب موبایلی مجموعه بلاگ‌های زیر را بخوانید:

۱. مقدمه‌ای بر نصب تقلبی
۲. بازیگران بازار و جریان پول
۳. چطور یک نصب شمارش می‌شود؟
۴. انواع تقلب موبایلی- قسمت ۱
۵. انواع تقلب موبایلی- قسمت ۲
۶. چطور با تقلب موبایلی مقابله کنیم؟