Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

User Journey

منظور از سفر کاربر که با عنوان Customer Journey نیز شناخته می‌شود هر تعاملی است که کاربر با یک اپلیکیشن در طول زمان داشته باشد؛ از اولین مواجهه با اپلیکیشن از یک تبلیغ یا زمانی که آن را نصب و سپس درون اپلیکیشن، رفتارهایی انجام دهد.

مطالعه بیشتر: