Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Unique Visitors

منظور از بازدیدکننده‌ی یکتا بازدیدکننده‌‌ی متمایزی است که در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص (مثلا یک هفته، ماه یا سال) از یک وب‌سایت بازدید کرده است، این بازدیدکننده صرف نظر از تعداد دفعات بازدید از سایت، به عنوان یک بازدیدکننده‌ی یکتا در نظر گرفته می‎شود. شرکت‌ها برای مشاهده‌ی میزان ترافیک وب‌سایت خود و سنجش عملکرد آن، از شاخص تعداد بازدیدکننده‌ی یکتا استفاده می‌کنند.