Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Temporary Attribution

منظور از اتریبیوشن موقت، مدلی از اتریبیوشن حساس به زمان است است که مدیران جذب کاربر به اپلیکیشن از آن برای انعطاف بیشتر در چگونگی عرضه داده‌های خود استفاده می‌کنند. همچنین این نوع اتریبیوشن برای پیاده‌سازی آزمون‌ها، اندازه‌گیری تعامل کاربر و نیز و مدیریت کمپین‌های ریتارگتینگ مفید است. برای مثال، شما بازاریاب یک اپلیکیشن بازی هستید می‌خواهید در بازه زمانی محدودی کمپین بروید. همچنین می‌خواهید ببینید چطور یک شبکه تبلیغاتی جدید می‌تواند در بازه زمانی یک هفته بعد از ریتارگتینگ و نصب مجدد به رخدادهای درون اپلیکیشن منجر شده باشد. اما به محض پایان هفته تمایل دارید آن شبکه تبلیغاتی دیگر اعتباری به منبع رخدادهای درون اپلیکیشن آینده نداشته باشد. درصورتی که از مدل اتریبیوشن موقت استفاده کنید پس از پایان محدودیت زمانی تمام اتریبیوشن‌ها از شبکه تبلیغاتی مورد نظر به منبع قبلی باز می گردد.