Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

RTB (Real Time Bidding)

زیرمجموعه‌ای از خرید برنامه‌دار فضای رسانه‌ای است و به خرید و فروش جایگاه‌های نمایش تبلیغات به صورت برخط و مزایده‌ای گفته می‌شود. در فرایند خرید و فروش تبلیغات هر دو گره تبلیغ‌دهندگان و ناشران تبلیغ‌ها حضور دارند و RTB در واقع یک فرآیند خودکار برای خرید و فروش جایگاه‌های تبلیغاتی با حفظ منافع هر دو گروه است. خرید و فروش جایگاه‌های تبلیغات از طریق سامانه‌های تبادل تبلیغات (Ad Exchange) صورت می‌گیرد. تبلیغ‌دهندگان از طریق پلتفرم سمت تبلیغ‌دهنده (Demand-side Platform (DSP)) و ناشران از طریق پلتفرم سمت ناشران (Supply-side Platform (SSP)) به این سامانه متصل می‌شوند.