Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Personalization

شخصی سازی- به منظور ارتباط با کاربر از فاکتورها و مواردی استفاده کنیم که ویژه آن کاربر هست و کاربر احساس کند که در یک ارتباط یک به یک با یک کسب‌وکار قرار دارد. مدل‌های خیلی ساده آن می‌شود استفاده از نام یک کاربر ولی مدل‌های پیچیده آن می‌شود وقتی کاربر یک اکشن خاصی را انجام داد پیامی ویژه خود دریافت کند به زبان خود. منظور از زبان محتوای متنی یا تصویری است که دریافت می‌کند.