Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Lifetime Value

به کل ارزش یا سودی که در جریان ارتباط بین مشتری یا کاربر با محصول (در اینجا اپلیکیشن) خلق می‌شود ارزش طول عمر کاربر گفته می‌شود. ارزش طول عمر با تخمین مدت زمانی که یک کاربر در اپ می‌گذراند، نقش قابل توجهی در تعیین بودجه مارکتینگ و مصرف بهینه آن دارد و به تبلیغ‌دهنده در جذب کارآمدترین کاربران کمک می‌کند. نحوه محاسبه ارزش طول عمر، فرمول ثابت و یکسانی ندارد و بیش از هرچیز با نرخ بازگشت کاربر و رویکرد درآمدزایی تبلیغ‌دهندگان در ارتباط است اما در ساده‌ترین حالت به این شیوه محاسبه می‌شود:

میانگین درآمد روزانه حاصل از هر کاربر فعال در اپلیکیشن×میانگین تعداد روزهای فعالیت کاربر در اپلیکیشن 

 

ارزش طول عمر علاوه بر LTV با CLV و CLTV نیز نشان داده می‌شود.