Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

IDFA

شناسه تبلیغ‌دهنده که با حروف اختصاری Identifier For Advertisers شناخته می‌شود یک شناسنده تصادفی دستگاه است که در سیستم عامل iOS به دستگاه کاربر داده می‌شود. تبلیغ‌دهندگان از این شناسه برای ردیابی داده‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند تبلیغات سفارشی شده خود را به دست مخاطب هدف برسانند. IDFA برای رصد و شناسایی یک کاربر (بدون آشکارسازی اطلاعات شخصی) استفاده می‌شود و به تبلیغ‌دهندگان امکان می‌دهد که به داده‌های تجمعی دسترسی داشته باشند. شناسه‌های IDFA در فرایند اتریبیوشن بسیار مهم هستند زیرا به تبلیغ‌دهندگان در رصد کاربران iOS کمک می‌کنند و اطلاعاتی نظیر رفتارهای کاربر درون اپ، زمان تعامل کاربر با یک کمپین و مواردی از این دست را گردآوری می‌کنند.

مطالعه بیشتر: