Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Deliverability

قابلیت تحویل ایمیل، توانایی یک پیام ایمیل برای رسیدن به صندوق ورودی ایمیل اصلی گیرنده است. قابلیت تحویل ایمیل اغلب به عنوان درصدی از ایمیل‌های پذیرفته شده توسط ارائه دهنده خدمات اینترنتی یا به اختصار (ISP) اندازه‌گیری می‌شود.