Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Dashboard

نمایش بصری تمام داده‌ها به صورت یکپارچه داشبورد نامیده می‌شود. داشبورد یکی از راه‌های ارتباط کاربر با سرویس دهنده‌های اینترنتی مانند سرویس‌های تحلیل داده و ترکرها است و به کاربران امکان می‌دهد نیازهای خود را به سرویس دهنده اطلاع دهند و داده‌های خود را مشاهده کنند. مزایای داشبوردها:

  • بازنمایی بصری عملکرد به کمک چارت و گراف
  • توانایی شناسایی روندها
  • روشی آسان برای سنجش اثربخشی
  • ابزاری برای تولید گزارش های مفصل تنها با یک کلیک
  • توانایی رؤیت تمامی سیستم‌ها، کمپین‌ها و اقدام‌ها