Attribution and marketing automation dictionary

Metrix

Auto Downloads

دانلود خودکار اشاره به مواردی دارد که در آن یک تبلیغ گمراه کننده به کاربر نشان داده می‌شود یا نمی‌شود و به دانلود خودکار منتج می‌شود، بدون آنکه کاربر قصد این کار را داشته باشد یا از آن مطلع باشد. این دانلودها معمولاً برنامه‌ای مخرب روی دستگاه کاربر هستند. متخلفان با سوء استفاده از صفحات وب‌سایت پر از لینک‌ها و تبلیغات گمراه کننده، کاربران را فریب می‌دهند و برنامه‌های مخرب را روی دستگاه آنها با هدف استفاده از آن در نقشه‌های خرابکارانه بعدی دانلود می‌کنند. این ترافیک تقلبی (شامل کلیک و نمایش جعلی) که سپس از این دستگاه‌ها یا داده‌های حساس تولید می‌شود از کاربران دزدیده می‌شود تا به فروش برسد یا برای خرابکاری‌های بعدی دستکاری شود.