Search Results for ""

SDK React Native

npm version

تنظیمات اولیه در پروژه

۱.به محل پروژه react native خود بروید و در commad-line دستورهای زیر را به ترتیب وارد کنید :

1
2
npm install @metrixorg/react-native-metrix --save
react-native link @metrixorg/react-native-metrix

نصب به صورت دستی

iOS

 1. در XCode در قسمت project navigator روی Libraries راست کلید نمایید سپس Add files to [your project's name] را کلیک کنید.
 2. به node_modules رفته و فایل @metrixorg/react-native-metrix/ios/RCTMetrixReactNative.xcodeproj را اضافه کنید.
 3. فایل node_modules/@metrixorg/react-native-metrix/ios/MetrixSdk.framework را در [your projct's path]/ios کپی کنید.
 4. در قسمت project navigatior پروژه خود را انتخاب کنید در تب Build Phases بخش Link Binary with Libraries باید libRCTMetrixReactNative.a و add other ➜ [your projct's path]/MetrixSdk.framewrok اضافه نمایید.
 5. در تب GeneralEmbeded Binaries+ باید فایل MetrixSdk.framework را اضافه نماید.

Android

 1. برای کتابخانه Metrix لازم است تا دسترسی‌های زیر را به فایل AndroidManifest.xml اضافه کنید:
1
2
3
4
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <!--optional-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <!--optional-->

(دو permission دوم اختیاری است)

دریافت اطلاعات Install Referrer

برای افزایش دقت تشخیص اتریبیوشن نصب‌های اپلیکیشن شما، متریکس نیازمند اطلاعاتی درباره referrer نصب اپلیکیشن است. این اطلاعات می‌تواند از طریق سرویس ارائه شده توسط کتابخانه Google Play Referrer API و یا دریافت Google Play Store intent با استفاده از یک broadcast receiver به دست آید.

نکته مهم: سرویس Google Play Referrer API به تازگی توسط گوگل و با هدف فراهم کردن دقیق یک راه امن و مطمئن برای دریافت اطلاعات referrer نصب ارائه شده و این قابلیت را به سرویس‌دهندگان پلتفرم‌های اتریبیوشن می‌دهد تا با تقلب click injection مبازه کنند. به همین دلیل متریکس نیز به همه توسعه‌دهندگان استفاده از این سرویس را توصیه می‌کند. در مقابل، روش Google Play Store intent یک مسیر با ضریب امنیت کمتر برای به‌دست آوردن اطلاعات referrerنصب ارائه می‌دهد که البته به صورت موازی با Google Play Referrer API به طور موقت پشتیبانی می‌شود،اما در آینده‌ای نزدیک منسوخ خواهد شد.

تنظیمات Google Play Store intent

برای دریافت intent INSTALL_REFERRER از Google Play باید یک broadcast receiver آن را دریافت کند، اگر از broadcast receiver سفارشی خود استفاده نمی‌کنید میتوانید با قرار دادن receiver زیر در تگ application فایل AndroidManifest.xml آن را دریافت کنید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<receiver
android:name="ir.metrix.sdk.MetrixReferrerReceiver"
android:permission="android.permission.INSTALL_PACKAGES"
android:exported="true" >
 <intent-filter>
   <action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
 </intent-filter>
</receiver>

چنان چه چندین کتابخانه برای دریافت intent INSTALL_REFERRER دارید، می‌توانید با قرار دادن کلاس سفارشی خود در receiver مانند زیر عمل کنید:

1
2
3
4
5
6
7
8
<receiver
android:name="com.your.app.InstallReceiver"
android:permission="android.permission.INSTALL_PACKAGES"
android:exported="true" >
 <intent-filter>
   <action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
 </intent-filter>
</receiver>

و کد کلاس InstallReceiver به صورت زیر می‌شود:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
public class InstallReceiver extends BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
 // Metrix
 new MetrixReferrerReceiver().onReceive(context, intent);

 // Google Analytics
 new CampaignTrackingReceiver().onReceive(context, intent);
 }
}

راه‌اندازی و پیاده‌سازی sdk در اپلیکیشن اندروید:

تنظیمات اولیه در اپلیکیشن:

۱. باید کتابخانه متریکس را در کلاس React.Component ریکت نیتیو initialize کنید.

۲. ابتدا ماژول متریکس را به کد خود اضافه کنید:

1
import Metrix from '@metrixorg/react-native-metrix';

۳. سپس برای مقداردهی اولیه ، تابع زیر را با ورودی کلید اپ خود صدا بزنید. توجه نمایید که حتما داخل متد constructor کامپوننت اصلی پروژه خود متد زیر را صدا بزنید.

1
Metrix.initialize('app id');

APP_ID: کلید اپلیکیشن شما که از پنل متریکس آن را دریافت می‌کنید.

امکانات کتابخانه متریکس

۱. توضیح مفاهیم رویداد (event) و نشست (session)

در هر تعاملی که کاربر با اپلیکیشن دارد، کتابخانه متریکس این تعامل را در قالب یک رویداد برای سرور ارسال می‌کند. تعریف کتابخانه متریکس از یک نشست، بازه زمانی مشخصی است که کاربر با اپلیکیشن در تعامل است.

در کتابخانه متریکس سه نوع رویداد داریم:

 1. شروع نشست (session_start): زمان شروع یک نشست.
 2. پایان نشست (session_stop):‌ زمان پایان یک نشست.
 3. سفارشی (custom): وابسته به منطق اپلیکیشن شما و تعاملی که کاربر با اپلیکیشن شما دارد می‌توانید رویدادهای سفارشی خود را در قالبی که در ادامه شرح داده خواهد شد بسازید و ارسال کنید.

۲. فعال یا غیرفعال کردن ثبت اطلاعات مکان کاربر در رویدادها

می‌توانید با استفاده از دو تابع زیر به کتابخانه متریکس اعلام کنید که در رویدادها اطلاعات مربوط به مکان کاربر را به همراه دیگر اطلاعات ارسال کند یا نکند. (برای اینکه این متد به درستی عمل کند دسترسی‌های اختیاری که بالاتر ذکر شد باید فعال باشند)

1
2
3
Metrix.enableLocationListening();

Metrix.disableLocationListening();

۳. تعیین سقف تعداد رویدادها برای ارسال به سمت سرور

با استفاده از تابع زیر می‌توانید مشخص کنید که هر موقع تعداد رویدادهای ذخیره شده شما به تعداد مورد نظر شما رسید کتابخانه رویدادها را برای سرور ارسال کند:

1
Metrix.setEventUploadThreshold(50);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه ۳۰ رویداد است.)

۴. تعیین حداکثر تعداد رویداد ارسالی در هر درخواست

با استفاده از این تابع می‌توانید حداکثر تعداد رویداد ارسالی در هر درخواست را به شکل زیر مشخص کنید:

1
Metrix.setEventUploadMaxBatchSize(100);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه ۱۰۰ رویداد است.)

۵. تعیین تعداد حداکثر ذخیره رویداد در مخزن کتابخانه

با استفاده از تابع زیر می‌توانید مشخص کنید که حداکثر تعداد رویدادهای ذخیر شده در کتابخانه متریکس چقدر باشد (به عنوان مثال اگر دستگاه کاربر اتصال خود به اینترنت را از دست داد رویدادها تا مقداری که شما مشخص می‌کنید در کتابخانه ذخیره خواهند شد) و اگر تعداد رویدادهای ذخیره شده در کتابخانه از این مقدار بگذرد رویدادهای قدیمی توسط sdk نگهداری نشده و از بین می‌روند:

1
Metrix.setEventMaxCount(1000);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه ۱۰۰۰ رویداد است.)

۶. تعیین بازه زمانی ارسال رویدادها به سمت سرور

با استفاده از این تابع می‌توانید مشخص کنید که درخواست آپلود رویدادها بعد از گذشت چند میلی‌ثانیه فرستاده شود:

1
Metrix.setEventUploadPeriodMillis(30000);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه ۳۰ ثانیه است.)

۷. تعیین بازه زمانی دلخواه برای نشست‌ها

با استفاده از این تابع می‌توانید حد نشست‌ها را در اپلیکیشن خود مشخص کنید که هر نشست حداکثر چند ثانیه محاسبه شود. به عنوان مثال اگر مقدار این تابع را ۱۰۰۰۰ وارد کنید اگر کاربر در اپلیکیشن ۷۰ ثانیه تعامل داشته باشد، کتابخانه متریکس این تعامل را ۷ نشست محاسبه می‌کند.

1
Metrix.setSessionTimeoutMillis(1800000);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه ۳۰ دقیقه است.)

۸. فعال کردن مدیریت لاگ‌ها کتابخانه متریکس

توجه داشته باشید که موقع release اپلیکیشن خود مقدار این تابع را false قرار دهید:

1
Metrix.enableLogging(true);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه true است.)

۹. تعیین LogLevel

با استفاده از این تابع می‌توانید مشخص کنید که چه سطحی از لاگ‌ها در logcat چاپ شود، به عنوان مثال دستور زیر همه‌ی سطوح لاگ‌ها به جز VERBOSE در logcat نمایش داده شود:

1
Metrix.setLogLevel(3);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه INFO است.)

نکته : مقدار متناظر با Log Level

1
2
3
4
5
6
VERBOSE = 2;
DEBUG = 3;
INFO = 4;
WARN = 5;
ERROR = 6;
ASSERT = 7;

۱۰. فعال یا غیرفعال کردن ارسال همه‌ی رویدادها

با استفاده از این تابع می‌توانید مشخص کنید که زمانی که اپلیکیشن بسته می‌شود همه رویدادهای ذخیره شده در کتابخانه ارسال شود یا نشود:

1
Metrix.setFlushEventsOnClose(false);

(مقدار پیش‌فرض این تابع در کتابخانه true است.)

۱۱. اطلاع یافتن از شماره نشست جاری

با استفاده از این تابع می‌توانید از شماره نشست (session) جاری اطلاع پیدا کنید:

1
2
3
Metrix.getSessionNum(function(sessionNum) {
 //TODO
});

۱۲. ساختن یک رویداد سفارشی

با استفاده از این تابع می‌توانید یک رویداد سفارشی بسازید. برای این کار شما در ابتدا باید در داشبورد متریکس از قسمت مدیریت رخدادها، رخداد موردنظر خود را ثبت کنید و نامک (slug) آن را بعنوان نام رخداد در sdk استفاده کنید.

این تابع را به دو صورت می‌توانید صدا بزنید:

۱. یک رویداد سفارشی که فقط یک نامک مشخص دارد و آن را از داشبورد متریکس میگیرد، بسازید:

1
Metrix.newEvent('my_event_slug');

ورودی این تابع از جنس String است و همان نامکی است که داشبورد دریافت می‌کنید.

۲. یک رویداد سفارشی با تعداد دلخواه attribute و metric خاص سناریو خود بسازید، به عنوان مثال فرض کنید در یک برنامه خرید آنلاین می‌خواهید یک رویداد سفارشی بسازید:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var attributes = {};
attributes['first_name'] = 'Ali';
attributes['last_name'] = 'Bagheri';
attributes['manufacturer'] = 'Nike';
attributes['product_name'] = 'shirt';
attributes['type'] = 'sport';
attributes['size'] = 'large';

var metrics = {};
metrics['price'] = 100000;
metrics['perchase_time'] = current_time;

Metrix.newEvent('purchase_event_slug', attributes, metrics);

ورودی‌های متد newEvent بدین شرح هستند:

 • ورودی اول: نامک رویداد مورد نظر شما که از جنس String است و آن را از داشبورد متریکس دریافت می‌کنید.
 • ورودی دوم: یک Map<String, String> که ویژگی‌های یک رویداد را مشخص می‌کند.
 • ورودی سوم: یک Map<String, Double> که شامل ویژگی های قابل اندازه گیری است.

۱۳. ساختن رویداد درآمدی

با استفاده از این تابع می‌توانید یک رویداد درآمدی بسازید. برای این کار شما در ابتدا باید در داشبورد متریکس از قسمت مدیریت رخدادها، رخداد موردنظر خود را ثبت کنید و نامک (slug) آن را بعنوان نام رخداد در sdk استفاده کنید.

این تابع را به صورت زیر می‌توانید صدا بزنید:

۱. یک رویداد سفارشی که فقط یک نامک مشخص دارد و آن را از داشبورد متریکس میگیرد، بسازید:

1
Metrix.newRevenue('my_event_slug', 12000, 0, '2');

ورودی اول همان نامکی است که از داشبورد دریافت می‌کنید.

دومین وروی تابع یک مقدار است که همان مقدار درآمد است.

سومین ورودی واحد پول این رخداد است که در صورت قرار ندادن مقدار آن واحد پیشفرض ریال است در زیر مقادیر آن را میتوانید ببینید.

 1. 0 ریال
 2. 1 دلار
 3. 2 یورو

ورودی چهارم که به صورت دلخواه است میتواند شماره سفارش شما باشد.

۱۴. مشخص کردن Attribute‌های پیش‌فرض همه‌ی رویدادها

با استفاده از این تابع می‌توانید به تعداد دلخواه Attribute به همه‌ی رویدادهای خود اضافه کنید:

1
2
3
4
var attributes = {};
attributes['manufacturer'] = 'Nike';

Metrix.addUserAttributes(attributes);

۱۵. مشخص کردن Metric‌های پیش‌فرض همه‌ی رویدادها

با استفاده از این تابع می‌توانید به تعداد دلخواه Metric به همه‌ی رویدادهای خود اضافه کنید:

1
2
3
4
var metrics = {};
metrics['perchase_time'] = current_time;

Metrix.setUserMetrics(metrics);

۱۶. نگهداری حرکات کاربر در صفحات مختلف در اپلیکیشن

با اضافه کردن تابع زیر به constructor صفحات خود میتوانید از حرکت کاربر بین صفحات اطلاع پیدا کنید:

1
Metrix.screenDisplayed('First Screen');

۱۷. دریافت اطلاعات کمپین

با مقداردهی این تابعه میتوانید اطلاعات کمپین تبلیغاتی که در ترکر خود در پنل قرار داده اید را دریافت کنید.

1
2
3
Metrix.setOnAttributionChangedListener(attributionModel => {
 //TODO
});

مدل attributionModel اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار میدهد.

attributionModel.acquisitionAd : نام تبلیغ

attributionModel.acquisitionAdSet: گروه تبلیغاتی

attributionModel.acquisitionCampaign: کمپین تبلیغاتی

attributionModel.acquisitionSource: شبکه تبلیغاتی

attributionModel.attributionStatus: وضعیت کاربر در کمپین را
مشخص میکند و فقط چهار مقدار زیر را برمیگرداند

 1. ATTRIBUTED اتربیوت شده
 2. NOT_ATTRIBUTED_YET هنوز اتربیوت نشده
 3. ATTRIBUTION_NOT_NEEDED نیاز به اتربیوت ندارد
 4. UNKNOWN حالت ناشناخته

۱۸. مشخص کردن Pre-installed Tracker

با استفاده از این تابع می‌توانید با استفاده از یک trackerToken که از پنل آن را دریافت می‌کنید، برای همه‌ی رویدادها یک tracker پیش‌فرض را قرار دهید:

1
Metrix.setDefaultTracker(trackerToken);